Gero Gode

© Gero Gode

Kern­kom­pe­ten­zen und Schwer­punk­te:

  • Ver­triebs­mar­ke­ting
  • Such­ma­schi­nen­opti­mie­rung
  • On­li­ne-Mar­ke­ting

Er­fah­rung:

  • CEO von Al­pha Star Ma­na­ge­ment GmbH
  • 12 ei­ge­nen In­ter­net-Sta­tups
  • Chief Mar­ke­ting Of­fi­cer (CMO) von  Dai­ly­Deal.de (Ver­kauf an Goog­le) und Whats­Ser­vice.de (Ver­kauf an Whats­broad­cast)
  • Grün­der Augs­burg Val­ley

Aus­bil­dung:

  • BWL-Stu­di­um an der Uni­ver­si­tät Augs­burg