Georg Pfreimer

Kern­kom­pe­ten­zen und Schwer­punk­te:

  • In­fos fol­gen... Kli­cken Sie hier, um die an­de­ren Do­zen­ten für die Be­ra­ter-Aus­bil­dung zu se­hen

Er­fah­rung:

Aus­bil­dung:

Zu­satz­qua­li­fi­ka­tio­nen:

Pu­b­li­ka­ti­on: