Prof. Dr. Andreas Otterbach

Kern­­kom­pe­­ten­­zen und Schwer­­pun­k­­te:

In­­­fos fol­­gen... Kli­­cken Sie hier, um die an­­de­­ren Do­zen­­ten für die Le­a­­dership und Kom­­mu­­ni­­ka­­ti­ons Aus­­­bil­­dung zu se­hen

Er­­fah­rung:

Aus­­­bil­­dung:

Zu­­­sat­z­qua­­li­­fi­­ka­­ti­o­­nen:

Pu­b­­li­­ka­­ti­on: